Zbiorcza faktura korygująca w pliku JPK

Pytanie: Wystawiono fakturę korektę sprzedaży o nr X w dniu 18.08.2018 r. zbiorczą do faktur sprzedaży o nr Y1 z 10.05.2018 r., Y2 z 15.06.2018 oraz Y3 z 20.07.2018 r. Jest to korekta zwiększająca podatek należny na skutek błędu w fakturach pierwotnych. W jaki sposób wykazać w JPK ww korektę, jeżeli musi być przypisana do trzech różnych okresów w deklaracji VAT i JPK. W strukturze JPK są pola Lp, Data wystawienia, Data sprzedaży i Dowód. W programie nie można już zmieniać wpisanych danych. Jak księgować ww faktury w rejestrze? Program nie przyjmuje drugi raz tego samego numeru dokumentu.

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji wystarczające jest zwiększenie kwot wykazanych w ewidencji VAT za maj, czerwiec oraz lipiec 2018 r. bez wskazywania numeru zbiorczej faktury korygującej. Jednocześnie korekta plików JPK_VAT za wskazane miesiące powinna według mnie zostać dokonana bez wskazywania numeru zbiorczej faktury korygującej.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że faktury korygujące podwyższające kwotę podatku należnego wykazanego na fakturze pierwotnej ze względu na błąd popełniony przy ich wystawianiu rozliczane są poprzez korektę deklaracji, w której została uwzględniona faktura pierwotna będąca przedmiotem korekty. Zasada ta obowiązuje również w przypadku zbiorczych faktur korygujących. A zatem przedmiotowa zbiorcza faktura korygująca musi zostać uwzględniona poprzez korektę trzech deklaracji VAT-7 (za maj, czerwiec oraz lipiec 2018 r.). Odpowiednio skorygowana musi być ewidencja VAT za te miesiące, jak również pliki JPK_VAT przesłane za te miesiące.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że cechą charakterystyczną przepisów VAT jest pozostawienie podatnikom dużej swobody, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia ewidencji VAT. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wymagają jedynie, aby ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej (w szczególności informacje wymienione wprost w art. 109 ust. 3 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że z art. 109 ust. 3 u.p.t.u. nie wynika, iż w ewidencji VAT wskazywane muszą być numery uwzględnianych w ich treści faktur korygujących. W konsekwencji uważam, że nie jest konieczne, aby w przedstawionej sytuacji w ewidencji VAT wskazywany był numer wystawionej zbiorczej faktury korygującej. A zatem w mojej ocenie w przedstawionej sytuacji wystarczające jest zwiększenie kwot wykazanych w ewidencji VAT za maj, czerwiec oraz lipiec 2018 r. bez wskazywania numeru zbiorczej faktury korygującej.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że korekta plików JPK_VAT za wskazane miesiące powinna według mnie zostać dokonana bez wskazywania numeru zbiorczej faktury korygującej (tj. polegać powinna na przesłaniu nowych wersji pliku ze zwiększonymi kwotami w odpowiednich polach). Obowiązująca struktura plików JPK_VAT nie przewiduje bowiem w takich przypadkach jak omawiany możliwości wskazywania numeru faktury korygującej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 września 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi