Zbiorcza faktura korygująca

Pytanie: Hurtownia chce udzielić dodatkowego rabatu wybranym klientom za zakupy w kwietniu. Najprawdopodobniej, po spełnieniu określonych warunków, klienci ci, a przynajmniej część z nich, otrzymają również rabat za cały rok, udokumentowany zbiorczą faktura korygującą. Czy dodatkowy rabat za miesiąc kwiecień, a być może w przyszłości również za inne miesiące (ale niekoniecznie wszystkie), może być również, w ciągu tego samego roku, udokumentowany zbiorcza fakturą korygującą? Czyli klienci w trakcie roku otrzymywaliby zbiorcze faktury korygujące dotyczące niektórych okresów (miesięcy) roku oraz zbiorczą fakturę korygującą za cały rok.

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji przyznane rabaty hurtownia może udokumentować zbiorczymi fakturami korygującymi. Dodatkowo, jeżeli rabaty te dotyczyć będą wszystkich zakupów dokonanych przez danego odbiorcę w danym okresie, zbiorcze faktury korygujące wystawiane przez hurtownię mogą mieć charakter uproszczony.

Uzasadnienie: Rabaty przyznawane do sprzedaży udokumentowanej fakturami dokumentowane są fakturami korygującymi (zob. art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Dopuszcza się jednocześnie wystawianie zbiorczych faktur korygujących. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2013 r. (ILPP2/443-391/13-4/SJ), „regulacja zawarta w art. 106j ustawy, przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać. A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta) w danym okresie rozliczeniowym”.

Wystawianie zbiorczych faktur korygujących obarczona jest jednak najczęściej istotną wadą, a mianowicie koniecznością wykazywania na nich wszystkich wymaganych dla faktur korygujących (dane te określają przepisy art. 106j ust. 2 u.p.t.u.). Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 r. (ILPP2/443-95/14-4/AKr), „przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy rabat dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak tylko w takiej sytuacji faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej. W pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale one muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 u.p.t.u.”.

Istnieje jednak wyjątek od powyższej zasady. Na podstawie art. 106j ust. 3 u.p.t.u. istnieje bowiem możliwość wystawiania uproszczonych zbiorczych faktur korygujących. Takie zbiorcze faktury korygujące mogą być wystawiane w przypadkach, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Uproszczony charakter tych zbiorczych faktur korygujących przejawia się w tym, że nie muszą one zawierać:

  • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
  • dat dokonania lub zakończenia dostaw towarów lub wykonania usług lub dat otrzymania zapłaty,
  • nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.

W zamian uproszczone zbiorcze faktury korygujące, o których mowa, muszą zawierać wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sytuacji przyznane rabaty hurtownia może udokumentować zbiorczymi fakturami korygującymi. Dodatkowo, jeżeli rabaty te dotyczyć będą wszystkich zakupów dokonanych przez danego odbiorcę w danym okresie, zbiorcze faktury korygujące wystawiane przez hurtownię mogą mieć charakter uproszczony.

Na powyższe nie wpływa przy tym okoliczność, że w przypadku niektórych klientów rabat, o którym mowa, byłby kolejnym rabatem udokumentowanym fakturą korygującą. Okoliczność taka nie wyłącza możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących, w tym uproszczonych zbiorczych faktur korygujących.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 kwietnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi