Zmniejszenie ceny towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Pytanie: W grudniu 2016 r. firma w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupiła towar od firmy niemieckiej. W styczniu 2017 r. otrzymała korektę na zmniejszenie ceny zakupionego w grudniu towaru. Czy korektę tę należy ująć do deklaracji VAT za styczeń 2017 r. oraz VAT-UE też w styczniu 2017 r. ze znakiem ujemnym?

Odpowiedź: Tak, korektę, o której mowa, należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. oraz informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. (ze znakiem ujemnym).

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej WNT) stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 u.p.t.u., a więc, między innymi, art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT stanowiący, że podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Zakładam, że taki właśnie charakter ma zmniejszenie ceny, o której mowa (tj. nie jest korektą wcześniejszego błędu).

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że wynikających z obniżek cen zmniejszeń dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podatnicy powinni, co do zasady, dokonywać w dacie otrzymania dokumentów korygujących od unijnych dostawców (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012 r. – ITPP2/443-980/12/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. – IPPP3/4512-492/16-2/PC). Prowadzi to do wniosku, że korektę, o której mowa, należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. oraz informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. (ze znakiem ujemnym).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 stycznia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi