Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych przez spółkę niebędącą podmiotem leczniczym

Pytanie: Czy usługi medyczne sprzedawane przez spółkę komandytową która nie jest wpisana na listę podmiotów leczniczych, ale świadczone przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w tej spółce komandytowej, korzystają ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT? Sam charakter usługi nie budzi wątpliwości. Wątpliwość powstaję w związku z tym, że podmiot w którym są zatrudnieni nie jest podmiotem leczniczym.

Odpowiedź: Okoliczność, że usługi medyczne są w przedstawionej sytuacji sprzedawane przez spółkę komandytową nie wyłącza możliwości stosowania do ich świadczenia zwolnienia od podatku VAT. Jeżeli tylko usługi te będą wykonywane przez lekarzy, ich świadczenie będzie zwolnione od podatku VAT.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania wskazanych w dalszej części zawodów, w tym w wykonaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (zob. art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a u.p.t.u.).

Przyjmuje się, że zwolnienia określone przepisami art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. obejmują nie tylko usługi świadczone bezpośrednio przez osoby wykonujące określone nimi zawody, ale również przez inne podmioty, które zlecają wykonywanie czynności składających się na te usługi osobom wykonującym zawody wskazane przepisami art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2011 r. - ITPP1/443-600/11/MS, indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2012 r. - IBPP3/443-407/12/AŚ czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 czerwca 2017 r. - 0114-KDIP1-1.4012.55.2017.2.AM).

A zatem okoliczność, że usługi medyczne są w przedstawionej sytuacji sprzedawane przez spółkę komandytową nie wyłącza możliwości stosowania do ich świadczenia zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a u.p.t.u. Jeżeli tylko usługi te będą wykonywane przez lekarzy, ich świadczenie będzie zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 września 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi