Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży sklepu internetowego

Pytanie: Spólka z o.o. prowadzi sklep internetowy i stacjonarny. Dla każdego klienta, także osoby fizycznej, który dokonał zakupu w sklepie internetowym lub na allegro wystawiamy fakturę. Za sprzedany towar otrzymujemy zapłatę na konto za pośrednictwem różnych pośredników płatności np PayU, Tpay lub wysyłamy za pobraniem. Płatności od kurierów lub firm pośredniczących otrzymujemy co kilka dni. Trudno jest nam wskazać kiedy za daną fakturę mamy wpływ na konto. Towar wysyłamy lub klient odbiera w sklepie stacjonarnym. Czy sprzedaż tę musimy fiskalizować? Jeśli tak, czy musimy zafiskalizować przed wysłaniem towaru czy możemy to zrobić później na koniec dnia lub miesiąca.

Odpowiedź: Możecie Państwo być zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostaw towarów wysyłanych do klientów. Nie dotyczy to jednak:

  • dostaw towarów, gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę nie wynika jednoznacznie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
  • dostaw towarów wymienionych w katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.

Konieczne jest również ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostaw towarów odbieranych osobiście).

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieje jednak wiele zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które w 2018 r. określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do r.z.e. Zwolnienie to może mieć zastosowanie również w przypadku korzystania z systemów płatności on-line, np. PayU (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 marca 2016 r. - ILPP2/4512-1-882/15-6/AD czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r. - 1462-IPPP2.4512.123.2017.2.IZ).

W świetle powyższego możecie Państwo być zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostaw towarów wysyłanych do klientów. Nie dotyczy to jednak:

  • dostaw towarów, gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę nie wynika jednoznacznie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
  • dostaw towarów wymienionych w katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (zob. § 4 ust. 1 r.z.e.).

Konieczne jest również ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostaw towarów odbieranych osobiście).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że w zakresie w jakim zapłatę otrzymujecie Państwo (w tym w zakresie w jakim wpłata jest rejestrowana w systemie pośrednika płatności – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 grudnia 2014 r. - IPPP1/443-1254/14-2/MP) przed wysłaniem towaru, ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest konieczne (o ile nie ma zastosowania wskazane zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania) w dacie otrzymania zapłaty (zob. § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. poz. 363). W pozostałym zakresie sprzedaż należy ewidencjonować w momencie wysyłki towarów. Nie jest dopuszczalne ewidencjonowanie sprzedaży na koniec dnia lub miesiąca.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 26 lutego 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi